اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی
 
  امروز: 31 مرداد ماه 1393
Khorasan Razavi Department of Transportation and Terminals
 
      ENGLISH
   
 

 
 
 
 
   
 
 
 
   
 

 
 
 
 
   
 
فايل كدينگ شهرستانها     كليك كنيد
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 

 
 
 
 
   
 
شهر مبدا
شهر مقصد:
 
فاصله (کیلومتر):
 
 
 
 
 ² پروانه فعاليت

مراحل صدور مجوز فعاليت شركت هاي حمل ونقل بين شهري كالا:

1- درخواست توسط متقاضي به اداره كل شامل (تاريخ، موضوع، نوع فعاليت، مشخصات متقاضيان) ارائه مي گردد.
2 –به متقاضي شرايط و ضوابط تاسيس (و رونوشت به انجمن صنفي مربوطه) اعلام و نامبرده به انجمن صنفي شركتها وموسسات حمل ونقل داخلي كالاجهت انجام بقيه مراحل هدايت مي گردد .
3 – انجمن صنفي داخلي كالا پس از دريافت درخواست متقاضي ،مدارك وي را بررسي و برگه استعلام از ادارات مربوطه و نامه معرفي به ثبت شركتها را صادر مي نمايد.
4- در مرحله بعدي متقاضي موظف به ارائه كليه مدارك ثبتي وساير مدارك مربوط به وسايل نقليه ملكي وتحت پوشش و همچنين پاسخ استعلام ها و قرارداد بيمه مسئوليت مدني و فيش خريد رايانه به كانون و انجمن صنفي مي باشد.
5- انجمن صنفي مربوطه ، پرونده وگزارشات تهيه شده را به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان ارائه مي نمايد.
6 - اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان پس از بررسي مدارك و در صورت تاييد ،پرونده را جهت صدور مجوز فعاليت شركت حمل ونقل بين شهري كالا به مركز ارسال مي كند.
7- پس از بررسي وتاييد مدارك از سوي سازمان مركزي مجوز فعاليت شركت از سوي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان صادر مي گردد.
________________________________________
عنوان واحد ومحل استقرار:  انجمنهاي صنفي كالا و اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان
مسئول انجام كار: متصدي امور مربوطه                   

زمان انجام كار: حداقل سه ماه (در صورت تكميل بودن مدارك)
ساعات مراجعه : از ساعت 7:15 لغايت 14:15

مراحل تمديد پروانه فعاليت شركت هاي حمل ونقل بين شهري كالا :

1- شركت مدارك لازم به انضمام درخواست صدور يا تمديد پروانه فعاليت را به كانون و انجمن صنفي شركت ها وموسسات حمل و نقل داخلي كالا ارائه مي دهد.
2- كانون و انجمن صنفي پس از بررسي شرايط و مدارك لازم ، در صورت عدم وجود نواقص مدارك را به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تحويل مي نمايد.
3- اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان پس از بررسي وتاييد مدارك پروانه فعاليت را صادر ويا تمديد مي نمايد.
4- پروانه صادر شده به كانون و انجمن تحويل، تا به متقاضي تحويل گردد.
________________________________________
عنوان واحد ومحل استقرار: انجمن صنفي شركتها و موسسات حمل ونقل داخلي كالا به آدرس مشهد حد فاصل ميدان تلويزيون و ميدان آزادي شهرك نوفل نوشاتو پلاك 17 تلفن 30-8792128 و در شهرستانها دفاتر انجمنهاي مربوطه                    

مسئول انجام كار: متصدي امور مربوطه
زمان انجام كار: سه روز (درصورت تكميل بودن مدارك)
ساعات مراجعه : از ساعت 8 لغايت 14

مراحل صدور مجوز تاسيس وپروانه فعاليت شركت هاي حمل ونقل بين المللي كالا :

1- انجمن صنفي شركتهاي حمل ونقل بين المللي كالا تقاضاهاي رسيده افراد حقيقي جهت تاسيس شركت را در چارچوب ضوابط و مقررات و آئيننامه مربوطه بررسي و افراد متقاضي واجد شرايط را جهت شركت در آزمون تخصصي به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان معرفي مي نمايد .
2- اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان پس از دريافت ليست اسامي متقاضيان و بررسي، آنان را بانضمام مدارك  به دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي  معرفي مي نمايد.
3- در صورت قبولي افراد حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس شركت در آزمون تخصصي مربوطه و ارائه درخواست كتبي به اداره كل موضوع به انجمن صنفي شركتهاي حمل ونقل بين المللي جهت دريافت مدارك و تشكيل پرونده وفق ضوابط  بمنظور سير مراحل تاسيس منعكس ميگردد.
4- انجمن صنفي پس از دريافت مدارك، متقاضي پرونده مربوطه به اداره كل ارسال و اداره ترانزيت پس از بررسي مراتب را به دفتر ترانزيت انعكاس جهت صدور تائيديه نهائي ارسال و پس از ابلاغ دفتر ترانزيتو تائيد  مراحل ثبتي شركت  اقدام ميگردد.
5 –پس از ثبت شركت ، انجمن صنفي مدارك مرتبط با نام شركت جديد را به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان جهت صدور مجوز موقت شش ماهه ارسال مي نمايد .
6- اداره كل حمل ونقل با بررسي آن و مدارك مثبته ابتدا مجوز فعاليت موقت شش ماهه و پس از دريافت مدارك مورد نياز پروانه فعاليت با اعتبار سه ساله صادر مي نمايد.
________________________________________
عنوان واحد ومحل استقرار: اداره ترانزيت (طبقه همكف)
مسئول انجام كار: سركار خانم يداللهي              

زمان انجام كار: 3 ماه
ساعات مراجعه : از ساعت 7:15 لغايت 14:15

مراحل صدور پروانه فعاليت يكساله شركتهاي حمل ونقل داخلي مسافر :

1- انجمن هاي صنفي شركتهاي مسافربري مشهد، نيشابور، سبزوار، تربت جام، تربت حيدريه، كاشمر و گناباد، قوچان يا انجمن صنفي شركتهاي سواري كرايه پس از بررسي درخواست كتبي ومدارك متقاضي،درخواست تعيين نام شركت را به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان ارائه مي نمايد.
2- اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان استعلامي جهت تاييد نام شركت از دفتر حمل ونقل مسافر انجام داده ومتقاضي را به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي جهت ثبت شركت معرفي نموده و پرونده مجدداً به انجمن مربوطه عودت داده مي شود.                                 
3- در مرحله بعد متقاضي موظف به ارائه قرارداد اجاره غرفه در پايانه عمومي يا ايجاد پايانه ملكي خصوصي و تاسيسات مربوطه و ارائه اسناد مربوط به وسايل نقليه ملكي وتحت پوشش وهمچنين مهيا نمودن دفاتر فروش بليط درسطح شهر به انجمن صنفي مربوطه
مي باشد.بديهي است درصورت ارائه پايانه ملكي خصوصي انجام استعلامات محل
(شهرداري، بهداشت، اماكن، محيط زيست، راهنمايي ورانندگي) الزامي است.                
4- پس از بررسي مدارك توسط انجمن صنفي و بازديد از تاسيسات وتجهيزات ودريافت وجه واريزي جهت صدور پروانه فعاليت پرونده تكميل شده به اداره كل حمل ونقل و
 پايانه هاي استان ارائه مي گردد
5- اداره كل حمل ونقل استان كليه مدارك را بررسي و مورد تائيد قرار مي دهد.
6 – فايل مدارك جهت بررسي و صدور مجوز به دفتر حمل ونقل مسافر ارسال ميگردد.
7 – پس از دريافت صدور مجوز از طرف دفتر حمل ونقل مسافر و دريافت كد شركت از دفتر فنآوري اطلاعات پروانه فعاليت يكساله صادر ميگردد.     ________________________________________
عنوان واحد ومحل استقرار: مشهد انجمن صنفي شركتهاي مسافربري مشهد (انتهاي خ امام خميني 86 پلاك 1/23  تلفن:  8547709)
مسئول انجام كار: متصدي امور مربوطه                                

زمان انجام كار: حداكثر 3 ماه
ساعات مراجعه : از ساعت 8 لغايت 14 

مراحل تمديد پروانه فعاليت شركت هاي حمل ونقل داخلي مسافر :

1-  شركت مسافربري درخواست تمديد پروانه فعاليت خود را قبل از انقضا مدت اعتبار آن به انجمن صنفي شركتهاي مسافربري مشهد، نيشابور، سبزوار، تربت جام، تربت حيدريه ، كاشمرو گناباد  ارائه مي دهد.
2- انجمن مسافر مربوطه پس از بررسي مدارك و تائيد آن در خصوص چاپ پروانه فعاليت در دو نسخه و ارسال آن بانضمام مدارك جهت امضاء به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان اقدام
مي كند.                     
3-  اداره كل حمل ونقل استان نيز در صورت تكميل مدارك براي موسسات مسافربري پروانه فعاليت يكساله وشركتهاي مسافربري پروانه فعاليت دو ساله صادر مي نمايد.
________________________________________
عنوان واحد ومحل استقرار: اداره حمل ونقل مسافر اتاق 8 ( طبقه همكف )
مسئول انجام كار: آقاي احمدي                 
زمان انجام كار: 2 روز
ساعات مراجعه : از ساعت 7:15 لغايت 14:15

  مراحل برگزاري آزمون حمل و نقل بين المللي :

1- اداره كل حمل ونقل استان زمان برگزاري آزمون را طي اطلاعيه اي به انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل بين المللي جهت اعلام به شركت ها ، اطلاع مي دهد .
2- متقاضيان شركت در آزمون تخصصي در دو مرحله علاوه بر ثبت نام در سايت سازمان براي مرحله اول ، فرم تقاضا را تكميل و تحويل مدارك لازم به انجمن صنفي تحويل مي نمايند .
3- انجمن پس از بررسي تقاضاهاي واصله و مدارك لازم متقاضيان ،افراد واجد شرايط را طي ليستي بهمراه مدارك آنان به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان جهت ارسال به سازمان مركزي معرفي مي نمايد.
4- دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي و حوزه تخصصي مربوطه   پس از برگزاري آزمون ، نتيجه را همراه با كارنامه هاي صادره به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان ارسال مي نمايد.
5- در نهايت اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان، نتيجه آزمون را جهت اطلاع متقاضيان به انجمن كتباً اعلام مي كند .
ضمناً اطلاعات نحوه برگزاري و تاريخ آزمون در وب سايت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي www.rmto.ir) ) قيد و لحاظ مي شود.
________________________________________
عنوان واحد ومحل استقرار: اداره ترانزيت( طبقه همكف)
مسئول انجام كار: آقاي ابوالفضل حسيني                  
زمان انجام كار: حداقل 6 ماه
ساعات مراجعه : از ساعت 7:15 لغايت 14:15

                                                     


  مراحل گام به گام صدور پروانه فعالیت

 ² فایل های ضمیمه.
 لینک صفحه     تعداد بازدید: 9141
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 

  

  

 

 
 
 
 
   
 

 شكايات از اداره كل

شكايات مسافر

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
   
 
اوقات شرعی   مشهد
اذان صبح
طلوع
اذان ظهر
غروب
اذان مغرب
انتخاب ماه
انتخاب روز
مرکزاستان
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»
 
 
 
 
   
 
  امروز: 1393/05/31
  آمار بازديد كل: 244989
  آمار بازديد امروز: 12
  آخرين بازديد: 1393-05-31 00:00:44
  آي پي شما: 54.196.57.63
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
All Rights Reserved © 2008 for KhRazaviRMTO.ir